Aktualności

Drodzy Rodzice, jutro ostatni dzień rekrutacji do Żłobka Gminnego w Drezdenku🌷🌞
Następnie zgodnie z harmonogramem przystąpimy do kolejengo etapu rekrutacji🔥🔥🔥
Prosimy pamiętać zgodnie z § 8 Statutu Żłobka Gminnego w Drezdenku do placówki ,,przyjmowane są dzieci będące mieszkańcami Gminy Drezdenko na wniosek rodzica
(prawnego opiekuna) wedle kolejności zgłoszeń, z zachowaniem ust. 2 i 3.
1) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
2) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
3) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
5) dzieci objęte pieczą zastępczą;
6) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko.
Dzieci spoza Gminy Drezdenko będą przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce.
Rekrutacja na wolne miejsca w Żłobku odbywa się przez cały rok w ramach posiadanych wolnych miejsc🥰🥰🥰